Trang Nhà GĐPT Đại Bi Quan Âm

Category: GĐPT Đại Bi Published: Monday, 27 March 2017 Written by Minh Ngoc

 Gia Đình Phật Tử - ĐẠI BI QUAN ÂM

The Vietnamese Buddhist Youth Association in Victoria

Thời gian: Ngày Chủ nhật từ 9:30am đến 1:30pm 

Địa điểm: Collingwood College [Cromwell St & McCutcheon Way, Abbotsford VIC 3067]

Họp thư: PO BOX 510, Kew VIC 3101 

E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. . LL: 0402 982 615

 

THÔNG TIN SINH HOẠT - GĐPT Đại Bi Quan Âm

(http://gdpt-udl.org.au/index.php?option=com_content&view=article&id=127&Itemid=124)

***

 GĐPT Đại Bi Quan Âm Chào Đón CHU NIÊN lần thứ 35.

 

Hits: 537