Lễ Khai Khoá HÀM THỤ .KIÊN TRÌ ĐỊNH

Category: Ban Hướng Dẫn Published: Friday, 28 July 2017 Written by Minh Ngoc

ngày 23 tháng 7 năm 2017 Lễ Khai Khóa Tu Hoc Hàm Thụ Huynh Trưởng Bậc Kiên 11, Bậc Trì 09 ,và Bậc Định 04. GĐPTVN  diển ra trên toàn liên bang  Úc Đại Lợi.

 Học viên đã vân tập tại nhiều địa điểm khác nhau tại  các tiểu bang : Melbourne, Adelaide , Perth, Sydney Htr điều hành, Htr Bảo Huynh và Đại Diện Ban Hướng Dẫn hiện diện trong buổi.

LỄ KHAI KHOÁ HÀM THỤ CÁC BẬC KIÊN TRÌ ĐỊNH tại ÚC ĐẠI LỢI.

Hits: 430